P R O P O Z I C I J E

EKIPNOG PRVENSTVA CENTRALNE SRBIJE ZA 2006. GODINU

 

PRVA LIGA CENTRALNE SRBIJE

 

DRUGA LIGA CENTRALNE SRBIJE

(ZAPAD I ISTOK)

 

LIGE CENTRALNE SRBIJE

(SEVER, ZAPAD, ISTOK I JUG)

 

1.      Prva liga Centralne Srbije i dve Druge lige Centralne Srbije za 2006. godinu (grupe Zapad i Istok) odr`avaju se od 9. do septembra do 29. oktobra 2006. godine. Prvih {est kola igra se po sistemu putovawa (subotom): 9, 16, 23 i 30. septembra, 7 i 14. oktobra, a preostalih pet kola (za ~etiri dana) igra se u jednom mstu od 26. do 29. oktobra.

 

Lige Centralne Srbije za 2006. godinu, grupe Sever, Zapad, Istok i Jug, odr`avaju se 10. septembra do 5. novembra 2006. godine. Prvi {est kola igra se po sistemu putovawa (nedeqom): 10, 17 i 24. septembra, 1, 8, i 15. oktobra, a preostalih pet kola (za tri dana) igra se u jednom mestu od 3. do 5. novembra.

 

2.    U svim ligama u~estvuje po 12 ekipa. Prvi deo takmi~ewa igra se po Bergerovom, a drugi po [evenin{kom sistemu, jednoku`no. (Prilog tabele i raspored po kolima).

 

3.    Takmi~ewe se igra na 6 ({est) tabli, a svaka ekipa mo`e prijaviti i najvi{e 4 (~etiri) rezerve. Ostali registrovani ~lanovi kluba su rezerve van osnovnog sastava. U svakom me~u obavezan je nastup 5 (pet) igra~a iz prijavqenog osnovnog sastava.

 

Igra~i u osnovnom sastavu mogu biti pore|ani po slobodnom izboru (bez obzira na titule i rejting). Osnovni sastavi svih ekipa bi}e objavqeni na sajtu [ahovskog saveza Centralne Srbije i dostavqen svim klubovima i sudijama najkasnije pet dana pre po~etka Lige. Osnovni sastav va`i tokom celog takmi~ewa, za vreme putovawa kao i igrawa u jednom mestu.

 

^lanovi ekipe moraju biti registrovani kod [ahovskog saveza Centralne Srbije za 2006. godinu i da imaju overene legitimacije sa fotografijom. Pred svaki me~ po sistemu putovawa kapiten predaje ~lanske karte sudiji na uvid, a kad se igra u jednom mestu, pre po~etka 7. kola.  

 

Kapiteni klubova, ~lanova Lige, najkasnije do ~etvrtka 24. avgusta dostavqaju  [ahovskom savezu Centralne Srbije O S N O V N I   S A S T A V, potpisan od strane kapitena.  Dostavqawem uredno popuwenog formulara za osnovni sastav klubovi potvr|uju svoje u~e{}e na takmi~ewu.

 

4.    Tempo igre je 90 minuta po igra~u sa 30 sekundi bonifikacije za svaki odigrani potez, za takmi~ewe u Prvoj ligi Centralne Srbije (igra se sa elektronskim satovima).

Tempo igre u ostalim ligama je dva sata po igra~u do kraja partije. Seansa traje ukupno ~etiri sata. Igra se po Pravilima FIDE i va`e}im Pravilnicima o ekipnim takmi~ewima.

 

5.    Doma}a ekipa ima bele figure na neparnim tablama. Gostuju}a ekipa snosi svoje tro{kove puta i ishrane, a doma}in je du`an da obezbedi pogodnu salu za igru i rekvizite ({est ispravnih {ahovskih ~asovnika i garnitura normalne veli~ine, kao i formulare za zapisivawe partija, zapisnike za me~ itd). Za takmi~ewe u jednom mestu (zadwih pet kola) svaka ekipa je obavezna da obezbedi po tri ispravna {ahovska sata i tri {ahovske garniture normalne veli~ine. Neobezbe|ivawe potrebnih rekvizita za odigravawe me~a ide na teret vremena doma}e.

 

Elektronske satove tipa "Mereks-500" za me~eve u Prvoj ligi Centralne Srbije, ove takmi~arske godine, obezbe|uje [ahovski savez Centralne Srbije, to jest na me~ ih donosi delegirani sudija.

 

Uputstvo o upotrebi satova nalazi se na sajtu [ahovskog saveza Centralne Srbije WWW.SAH-CENTRALNASRBIJA.COM.

         

6.    Sudije za sve me~eve odre|uje Sudijska komisija [SCS. Doma}in je obavezan da delegiranom sudiji isplati putne tro{kove (voza ili autobusa) i dnevnicu koja iznosi 1.500 dinara za me~eve Prve lige Centralne Srbije, 1.200 dinara za me~eve obe Druge lige Centralne Srbije (Zapad i Istok) i 900 dinara za me~eve  Liga Centralne Srbije (Sever, Zapad, Istok i Jug).

 

7.    Odlagawe me~eva nije dozvoqeno. U izuzetnim slu~ajevima me~evi se mogu odigrati unapred, uz saglasnost koordinatora takmi~ewa.

 

8.    Sudija me~a (ukoliko delegirani sudija ne do|e na me~, kapiten doma}e ekipe) O B A V E Z N O dostavqa ovom Savezu zapisnik sa me~a potpisan od strane oba kapitena na adresu [ahovskog saveza Centralne Srbije, 11000 Beograd, Nu{i}eva 25/II i obavezno javqa rezultat telefonom u ponedeqak do 12,00 ~asova na tel-faks (011) 3222-447. U zapisniku navesti puno ime i prezime igra~a sa titulom ili kategorijom, rejting ukoliko je igra~ rejtingovan i ID broj FIDE rejtingovanog igra~a.

 

Sudija (ili kapiten doma}e ekipe) je tako|e obavezan da original, ~itko ispisane formulare zapisnike partija dostavi kancelariji [SCS, po{tom (najkasnije do srede po odigranom kolu), radi unosa i objavqivawa na sajtu [ahovskog saveza Centralne Srbije.   

 

Sudija (ili kapiten doma}e ekipe) je tako|e obavezan da original zapisnika i ~itko ispisane formulare partija dostavi po odigranom me~u kancelariji [SCS, po{tom (najkasnije u roku od 3 dana).

 

Obra|ene partije sudije ili kapteni mogu dostaviti i u elektronskom obliku pgn formatu na E-mail [SCS: cs_sah@verat.net ili milivoje@yubc.net.

 

9.    Sve eventualne primedbe kao i najavu `albe kapiteni su du`ni da unesu u zapisnik, a klub koji je nezadovoqan odlukom sudije u me~u obavezan je da najavi `albu u potpisanom zapisniku i da u roku od 48 ~asova po zavr{etku me~a ulo`i pismenu `albu Takmi~arskoj komisiji [SCS.

@alba se ne mo`e ulo`iti ukoliko nije najavqena u potpisanom zapisniku me~a. Uz `albu se mora uplatiti 5.000 dinara na ime takse koja se vra}a `aliocu u slu~aju povoqnog re{ewa `albe. @alba bez dokaza o upla}enoj taksi ne}e se razmatrati. Taksa se upla}uje na `iro-ra~un [ahovskog saveza Centralne Srbije broj: 160-19343-53.

 

10.U slu~aju da neka ekipa istupi sa takmi~ewa ili izgubi jedan me~ bez igre, a odigrala je mawe od polovine me~eva, onda se bri{e iz daqeg takmi~ewa, a dotada{wi rezultati se poni{tavaju.

Ako je jedna ekipa odigrala polovinu ili vi{e od polovine me~eva tada preostale me~eve gubi sa "0" (nula), a  protivnici dobijaju najve}i broj poena koji je ta ekipa izgubila u jednom me~u tokom takmi~ewa dok je nastupala.

 

11.  U slu~aju nedolaska ekipe na me~ ili istupawa sa takmi~ewa klub }e biti sankcionisan prelaskom u regionalnu ili okru`nu ligu, u zavisnosti kojoj regiji pripadaju kao i negatvnim poenima u narednoj sezoni.

 

12.Plasman u ligi se odre|uje na osnovu me~ bodova: pobeda u me~u je 2 (dva), nere{eno 1 (jedan) i poraz 0 (nula) bodova. U slu~aju da dve ili vi{e ekipa imaju isti broj me~ bodova odlu~uje ve}i broj poena, pa zatim boqi me|usobni rezultat ekipa koje dele mesto, potom boqi uspeh po Soneborn-Bergeru (primewen) na me~ bodove.

 

13.Pobednik Prve lige Centralne Srbije kvalifikuju se za Prvu ligu Srbije za 2007. godinu. Iz Prve lige Centralne Srbije ispada jedan klub plus onoliko klubova koliko ispadne iz Prve lige Srbije.

 

Pobednici Druge lige Centralne Srbije (Zapad i Istok) kvalifikuju se za Prvu ligu Centralne Srbije za 2007. godinu. Iz obe grupe Druge lige Centralne Srbije ispada po jedan klub plus onoliko klubova koliko ispadne iz Prve lige Centralne Srbije, koji pripadaju odnosnoj regiji.

 

Pobednici Liga Centralne Srbije (Sever i Zapad) kvalifikuju se u Drugu ligu Centralne Srbije (grupa Zapad), a pobednici grupa Istok i Jug u Drugu ligu Centralne Srbije (grupa Istok) za 2007. godinu. Iz Liga Centralne Srbije ispada po jedan klub, izuzev u ligi Istok i Zapad gde ispadaju po dva kluba, i plus onoliko klubova koliko ispadne iz Druge lige Centralne Srbije, koji pripadaju odnosnoj regiji.

 

14.Klubovi Prve lige Centralne Srbije i obe grupe Druge lige Centralne Srbije (grupe Zapad i Istok) su obavezni da na ime tro{kova korespodencije i organizacije i rejtingovawa uplate po 7.000 dinara, a klubovi Liga Centralne Srbije (Sever, Zapad, Istok i Jug) po 4.000, dinara na gore navedeni `iro-ra~un [SCS, najkasnije do 24. avgusta  2006. godine.

 

15.Koordinator ovih liga je sekretar [SCS Milivoje Milivojevi}, me|unarodni sudija FIDE, koji odr`ava komunikaciju sa klubovima i odnos sa javno{}u, kao i nadle`nim komisijama.

 

16.Potencijalni organizator takmi~ewa u jednom mestu (zadwih pet kola) je obavezan da obezbedi kvalitetan sme{taj za u~esnike, pogodnu salu za igru, formulare za pisawe partija, honorare za trojicu sudija i eventualnog organizatora.

 

Ponudu dostaviti [SCS najkasnije do 25. septembra 2006. godine. Odluka o doma}inima bi}e doneta najkasnije do 2. oktobra, o ~emu }e klubovi biti informisani.

 

 

 

 

 

Mr Selimir Manojlovi}, s.r.                                               Milivoje Milivojevi}, s.r.

 

       Predsednik TK [SCS                                                  Sekretar [SCS

 

 

 

 

 

Milutin Karaklaji}, s.r.

 

Predsednik [SCS